Coaching kariery

Kwestionariusz Uzdolnień

Kwestionariusz Uzdolnień to narzędzie pozawaljące na pomiar silnych stron. Poszczególne skale testu reprezentują uzdolnienia i talenty związane z pełnieniem obowiązków zawodowych. Każde z uzdolnień opisuje zestaw zachowań, sposób myślenia i działania składające się na dominujący wzorzec postępowania.

Kwestionariusz Uzdolnień - cele i założenia

Zasadniczym celem tego testu jest pomoc w wyszczególnieniu kluczowych dla danej silnych stron i uzdolnień pozwalających na optymalne planowanie i rozwijanie kariery zawodowej. Po wypełnieniu testu dana osoba otrzymuje wynik wraz z interpretacją wskazującą na to, jakie dominują u niej uzdolnienia. Wynik testu zawiera również wskazanie reprezentatytnych zawodów odzwierciedlających dane uzdolnienie.

System prezentuje opis 4 najważniejszych uzdolnień, zaś w przypadku pozostałych przedstawiony jest ich skrótowy opis. Test mierzy 20 różnych uzdolnień. Szacunkowy czas wypełnienia wynosi 15-20 minut.

 

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<


Indykator Wzorców Kariery

Indykator Wzorców Kariery jest innowacyjnym narzędziem opartym na wieloletnich badaniach zespołu kierowanego przez Donalda Cliftona. Test ten został tak skonstruowany, by uporządkować i wyszczególnić kluczowe zasoby danej osoby. Do tych zasobów należą unikatowe właściwości pozwalające na ponadstandardowe wykonywanie określonych zadań. Cechy te dotyczą względnie stałych uzdolnień i predyspozycji. Wynikiem testu jest wskazanie, jakie dana osoba prezentuje zdolności ze wskazaniem na te najbardziej istotne, stanowiące podstawę do planowania i rozwijania kariery zawodowej. Interpretacja wyniku zawiera obszerny opis ośmiu najważniejszych zdolności oraz skrócony dla pozostałych. W każdym obszernym opisie znajduje się również propozycja optymalnego wzorca kariery dla danego wyniku.

 

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<


Test Ról Zespołowych

Test ten został oparty na koncepcji brytyjskiego badacza i praktyka dr Meredith’a Belbin’a. Celem, jaki postawił sobie ten badacz, było sprawdzenie jakie indywidualne cechy członków grupy będą wpływać na jej efektywność. Efektem jego badań nad uwarunkowaniami efektywności pracy zespołowej jest opracowanie koncepcji ról zespołowych. Dzięki wynikom jego pracy można z dużym prawdopodobieństwem określić jakie zespoły będą osiągać sukcesy a jakie są skazane na porażkę. Na różnych etapach danego zadania każda z ról jest ważna w celu jego sprawnego wykonania.

Belbin wyszczególnił dziewięć ról zespołowych rozumianych jako skłonność do przybierania określonych wzorców zachowań, sposobu myślenia, działania i wchodzenia w określony typ relacji (2009). Role są silnie osadzone w osobowości danego człowieka, ale nie są z nią tożsame. W związku z silnym uwarunkowaniem osobowościowym, każdy z nas ma skłonność do wchodzenia w określone role a w inne nie. Możemy oczywiście przyjmować inne role niż te naturalne, ale wtedy nasze działania nie są aż tak efektywne i swobodne jak działanie zgodnie z posiadanymi naturalnymi skłonnościami. Z punktu widzenia efektywności pracy, zalecane jest by szukać takich zadań, obowiązków i relacji, które będą właśnie zgodnie z dominującą rolą.

 

>> PRZEJDŹ DO TESTU <<

 

Źródła inspiracji

 1. Belbin, M. (2009). Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer.
 2. Belbin, M. (2010). Twoja rola w zespole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Belbin, M. (2010). Nie tylko zespół. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 4. Hartley, P. (2001). Komunikacja w grupie. Poznań: Zysk i S-ka.
 5. Kożusznik, B. (1994). Psychologia w pracy menedżera. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 6. Kożusznik, B.(1998). Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 7. Kożusznik, B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 8. Witkowski, S. A., Ilski, I. (2000). Walidacja Kwestionariusza Ról Zespołowych: A Self-Perception Inwentory R.M.Belbina. Przegląd Psychologiczny, Tom 43, Nr 1. 

słowa kluczowe

teoria ról zespołowych, role zespołowe test, test na efektywność zespołu, teoria ról, badanie zespołu, badanie zespołów, diagnoza zespołu, diagnoza zespołów, badanie ról zespołowych, współpraca w zespole, praca zespołowa, team building, 

 


Typy zawodowe

Test ten oparty jest na teorii sześciu typów zawodowych amerykańskiego badacza Johna l. Hollanda. Wyróżnił on sześć dominujących typów preferencji zawodowych z których każdy odnosi się różnego rodzaju aktywności związanych z wykonywaną pracą. Ze względu na to, iż istnieją podobieństwa i różnice między tymi typami zostały one zorganizowane w model heksagonalny w postaci sześciokąta obrazując w ten sposób zależności jakie mają miejsce miedzy poszczególnymi typami. Typy podobne znajdują się obok siebie, z kolei typy różne znajdują się naprzeciw siebie.

Wg Hollanda, każdy człowiek posiada cechy każdego typu występujące hierarchicznie w natężeniu malejącym. Z kolei do poszczególnych zawodów predysponuje ludzi własna osobowość oraz czynniki związane z otoczeniem. Sam wybór zawodu jest wypadkową osobistych preferencji z możliwościami jakie stwarza rynek pracy. Ludzie poszukują takiej pracy, która umożliwia realizację własnych umiejętności, wartości, cech charakteru, preferowanych ról oraz będzie zgodna z ich postrzeganiem samego siebie. Jeśli danej osobie nie uda się znaleźć pracy zgodnej z własną osobą to najprawdopodobniej będzie odczuwać wewnętrzny konflikt i frustrację oraz wykazywać niską motywację do pracy.

Wypełniając ten test uzyskasz wynik wskazujący jaki jest twój dominujący typ zawodowy oraz dowiesz się jakie zawody powinny najlepiej pasować do Twojej osoby.

 

>> PRZEJDŹ DO TESTU <<

 

Źródła inspiracji

 1. Bajcar, B.,  Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A., Nosal, S. (2006). Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy
 2. Barrick M., Mount M., Gupta R. (2003). Meta-analysis of the relationship between the five-factor model of personality and Holland’s occupational types. Personnel Psychology.  Vol. 56, s. 45 -74
 3. Grzechnik, A. (2006). Testy w poradnictwie zawodowym. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy
 4. Zawadzka A., Szczygieł D. (2007). Kwestionariusz Orientacji Zawodowych – analiza rzetelności i trafności teoretycznej narzędzia. Studia Psychologiczne. T. 45, z.3, s. 67-79.
 5. Holland J. (1996). Exploring Careers with a Typology. What We Have Learned and Some New Directions. American Psychologist. Vol. 51, s. 397 – 406.
 6. Łącała, Z., Noworol, C., Beauvale, A., Żarczyński, Z. (2000). Zestaw do samobadania ZdS - Wersja S. Ty i twój zawód. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Krajowy Urząd pracy.
 7. Zawadzka, A.M., Szczygieł, D. (2007). Kwestinariusz orientacji zawodowych - analiza rzetelności i trafności teoretycznej narzędzia. Studia Psychologiczne. t. 45, z. 3, s. 67-79.
 8. Podręcznik oceny zawodu (1998). Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. Warszawa: Krajowy Urząd pracy.

Słowa kluczowe

test osobowości hollanda, testy osobowości Hollanda, testy osobowości zawodowej, test osobowości zawodowej, test predyspozycji zawodowych hollanda, typy osobowości zawodowych, typy zawodowe, test duński, kwestionariusz orientacji zawodowych, typy zawodowe, typy zainteresowań, ankieta skłonności zawodowych, 

 


Wartości pracy

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności.

Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom  zawodowym.

Wypełniając ten test uzyskasz wynik wskazujący jakie są Twoje dominujące wartości pracy oraz jakie rodzaje kariery będą w związku z tym najbardziej Tobie odpowiadać.

 

>> PRZEJDŹ DO TESTU <<

 

Źródła inspiracji

 1. Schein, E. (1990 & 1996). Career Anchors (discovering your real values), Jossey-Bass Pfeiffer.
 2. Schein, E. (1990). Career anchors and job/role planning: The links between career pathing and career development. MIT Sloan School of Management.
 3. Derr, C. B. (1980). Work, family, and the career. N. Y.: Praeger.
 4. Schien, E. (2007). Career Anchors Revisited: Implications for the Career Development in the 21st Century,  NHRD Journal, Career Management, 27-33.
 5. Pallab Bandyopadhyay (2007) Career Anchor Based HR Practices, NHRD Journal, Career Management, 34-37
 6. Paszkowska-Rogacz, A. (2002). Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: KOWEZiU.

Słowa kluczowe

kotwice kariery, kotwice kariery scheina, planowanie kariery zawodowej, kultura organizacji, 

 


Słowa kluczowe

badanie kompetencji zawodowych, badanie predyspozycji zawodowych, bezpłatny test predyspozycji zawodowych, darmowe testy predyspozycji zawodowych, darmowe testy zawodowe, darmowy test predyspozycji zawodowych, doractwo zawodowe, doradca zawodowy, doradztwa zawodowego, doradztwo zawodowe online, doradztwo zawodowe test, doradztwo zawodowe testy, jak wybrać zawód test, jaki kierunek studiów wybrać test, jaki wybrać zawód test, jaki zawód test, jaki zawód wybrać psychotest, jaki zawód wybrać test, kompetencje zawodowe, kwestionariusz kompetencji zawodowych, kwestionariusz predyspozycji zawodowych, kwestionariusz preferencji zawodowych, kwestionariusz zainteresowań zawodowych, kwestionariusz zawodowy, predyspozycje do pracy, predyspozycje do zawodu, predyspozycje zawodowe, predyspozycje zawodowe darmowy test, predyspozycje zawodowe test, predyspozycje zawodowe test darmowy, psycholog zawodowy, test doradztwo zawodowe, test jaki zawód, test jaki zawód wybrać, test kariery zawodowej, test kompetencji kierowniczych, test kompetencji zawodowej, test kompetencji zawodowych, test kompetencji zawodowych online, test kompetencyjny, test kwalifikacji zawodowych, test na kompetencje zawodowe, test na predyspozycje zawodowe, test na preferencje zawodowe, test na wybór zawodu, test na zainteresowania, test na zawód, test na zawód w przyszłości,  test osobowości i zainteresowań, test osobowości praca, test osobowości zawodowej, test predyspozycje zawodowe, test predyspozycji, test predyspozycji językowych, test predyspozycji zawodowej, test predyspozycji zawodowych, test predyspozycji zawodowych darmowy,  test predyspozycji zawodowych online, test predyspozycji zawodowych psychologia, test predyspozycji zawodowych za darmo, test preferencji i predyspozycji zawodowych, test preferencji zawodowych, test psychologiczny praca, test psychologiczny zawód, test wyboru zawodu, test zainteresowań, test zainteresowań zawodowych, test zawodowy, test zawodowy online, test zawodowy za darmo, test zdolności zawodowych, testy dla pracowników, testy do pracy, testy doradcy zawodowego, testy doradztwo zawodowe, testy kompetencji, testy kompetencji językowych, testy kompetencji zawodowych, testy kompetencyjne, testy na predyspozycje zawodowe, testy na wybór zawodu, testy na zawód, testy osobowości zawodowej, testy predyspozycji, testy predyspozycji zawodowych, testy predyspozycji zawodowych darmowe, testy predyspozycji zawodowych online, testy predyspozycji zawodowych za darmo, testy psychologiczne, testy psychologiczne do pracy, testy psychologiczne praca, testy z doradztwa zawodowego, testy zawodowe, testy zawodowe darmowe, wybór zawodu, wybór zawodu test.