Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO PRACOWNIATESTOW.COM

 

I. Definicje – słownik pojęć

 • Usługodawca – Pracownia Testów Piotr Pudło, podmiot zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem wniosku 001020370/2014.
 • Serwis– system informatyczny pracowniatestow.com zlokalizowany pod adresem www.pracowniatestow.com, którego właścicielem jest Usługodawca.
 • Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z Serwisu i oferowanych w nim usług
 • Użytkownik instytucjonalny – podmiot prawny lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystający z usług Serwisu skierowanych do klientów instytucjonalnych.
 • Użytkownik indywidualny – osoby fizyczne korzystające z usług Serwisu skierowanych do osób fizycznych.
 • Administrator – osoba prawna lub fizyczna odpowiadająca za techniczną sprawność serwisu.
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • Usługi Płatne – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za które Użytkownik ponosi opłaty.
 • Usługi Bezpłatne – wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za które Użytkownik nie ponosi opłat.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin.
 • Autor - osoba prywatna lub fizyczna opracowująca testy psychologiczne lub inne utwory o charakterze np. tekstowym lub graficznym zamieszczone na stronie Serwisu.
 • Cennik usług – cennik usług płatnych podawany każdorazowo przy usłudze płatnej przy cenie wiążącej dla danej usługi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik korzystający ze strony www.pracowniatestow.com potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego pracowniatestow.com znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.pracowniatestow.com
 3. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz innych osób korzystających z jego usług oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
 4. Usługi świadczone w Serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422).
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług w zakresie sprzedaży testów kompetencyjnych i psychologicznych.
 7. Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od polityki promocyjnej Serwisu i udostępniania testów o charakterze otwartego dostępu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo, by w każdej chwili zmienić, wycofać lub wstrzymać dowolną funkcję, właściwości czy parametry Serwisu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu Serwisu.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych materiałów zawierających jakiekolwiek informacje przesłane bądź opublikowane w Serwisie.

III. Prawa autorskie

 1. Serwis zawiera testy oraz opracowania na ich temat chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały. Przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Wszelkie próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy Usługodawcy będą traktowane jako naruszenie praw własności intelektualnej skutkujące wszczęciem postępowania cywilnego oraz karnego.
 2. Serwis chroniony jest przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). O ile nie zaznaczono inaczej, zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania, kopiowania i przekazywania materiałów i treści zawartych w Serwisie bez wcześniejszego zezwolenia Usługodawcy.
 3. Informacje przedstawione w Serwisie pozyskiwane są z powszechnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji.
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Usługodawca podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

IV. Użytkownik

 1. Użytkownikiem staje się podmiot korzystający z Serwisu. Z Serwisu mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.
 2. Użytkownik ma prawo do zakupu i rozwiązywania testów.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę spowodowaną jego działaniem w Serwisie a w szczególności za ujawnienie tajemnicy informacji poufnej, naruszanie dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych.
 4. Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia szkody powstałej na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzonych przed sądem, skierowanych przeciw Usługodawcy, związanych z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób bezprawnym.
 5. W przypadku otrzymania urzędowych zawiadomień o niezgodnym z prawem wykorzystaniu przez Użytkownika Serwisu, Usługodawca podejmie kroki prawne mające na celu zablokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu oraz uzyskanie odszkodowania za poniesioną szkodę.

V. Wykaz i opis świadczonych usług

 1. Usługodawca oferuje kwestionariusze oraz testy kompetencyjne i psychologiczne.
 2. Zamieszczone w Serwisie testy stanowią autorskie dzieło Usługodawcy lub opracowanie powszechnie dostępnych testów stworzone na użytek serwisu.
 3. Usługi świadczone w serwisie mają charakter płatny lub bezpłatny.
 4. Ceny usług płatnych podane są w złotych polskich brutto z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Zmiana cen usług płatnych może nastąpić bez uprzedzenia w dowolnym czasie przy czym zmiana cen nie dotyczy usług płatnych już zamówionych.
 5. Do testów zamieszczonych w Serwisie nie stosuje się ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 z późn. zmian).
 6. Interpretacja wyników testów generowana jest automatycznie bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu.
 7. Interpretacja wyników testów nie jest objęta gwarancją obejmującą ich wartość, zupełność, kompletność, przydatność i użyteczność.
 8. Wyniki testów mają charakter wyłącznie informacyjny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników wyników testów wykonanych za pośrednictwem Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu pośredniej lub bezpośredniej straty lub szkody oraz z tytułu utraty danych, bez względu na przyczynę (wynikłą z zaniedbania lub złamania niniejszego Regulaminu lub w inny sposób), nawet, jeżeli Usługodawca mógł przewidzieć taką stratę lub szkodę lub został o takiej możliwości poinformowany.
 10. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego działania serwisu ograniczona jest do szkody rzeczywistej którą poniósł Użytkownik, będącej w związku przyczynowo-skutkowym do normalnych następstw działania lub zaniechania Usługodawcy.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za fakt wykorzystania przez innych użytkowników jego wyników testów w wypadku ich udostępnienia osobom trzecim.
 12. Usługodawca zastrzega sobie, iż użytkowanie Serwisu i dostępnych w nim testów odbywa się na wyłączne odpowiedzialność Użytkownika.
 13. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za wyjątkiem przerw wynikających z czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisu.
 14. Usługodawca nie udziela gwarancji, iż informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie strony internetowej, transmisja danych, awaria systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość korzystania z serwisu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wycofania poszczególnych testów z bazy testów.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków),
 2. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
 3. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych,
 4. problemy w funkcjonowaniu Serwisu a w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie,
 5. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
 7. błędy lub pomyłki w Serwisie lub treściach publikowanych na jego łamach,
 8. niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

VI. Zamówienie i wypełnianie testów

 1. Testy dostępne w Serwisie skierowane są do Użytkowników Instytucjonalnych oraz Indywidualnych.
 2. W celu skorzystania z płatnych testów przez Użytkownika należy dokonać płatności za pomocą jednego z oferowanych sposobów oraz przystąpić do wypełnienia testu.
 3. Użytkownik instytucjonalny może uzyskać dostęp do oferowanych testów na zasadach ogólnych lub też indywidualnych warunkach w zależności od zgłoszonych oraz zaakceptowanych potrzeb.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne testy. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

VII. Sposoby płatności

 1. Użytkownik dokonuje płatności za wybrane odpłatne testy zamieszczone w Serwisie.
 2. Ceny poszczególnych testów są cenami brutto (czyli zawierają naliczony podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami).
 3. Cena podana przy każdym teście jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 4. Użytkownik może skorzystać z oferowanych w danym momencie przez Usługodawcę upustów i promocji których zasady określa Usługodawca.
 5. Płatności za zamówione Usługi Płatne można dokonywać za pomocą e-płatności lub SMS Premium.
 6. Transakcje obsługiwane są przez operatora płatności transferuj.pl.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie banków lub innych pośredników odpowiadających za prawidłowy przebieg płatności i ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie stron internetowych pośredników związane z płatnościami, niewłaściwą transmisją danych, awarią systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość płatności w serwisie.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, które rozpatrywane są przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja” na adres: ebok(at)pracowniatestow.com
 3. Treść reklamacji powinna zawierać dane osobowe Użytkownika, przedmiot  oraz zwięzły opis reklamacji. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki nie później jednak niż w terminie czternastu dni od otrzymania.
 5. Decyzje zapadłe w wyniku reklamacji zostaną niezwłocznie przesłane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Reklamacje sprzeczne z niniejszym regulaminem rozpatrywane będą negatywnie.

IX. Warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz polityka prywatności

 1. W celu poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz zagwarantowania bezpieczeństwa danych Użytkownika niezbędne jest zastosowanie się do następujących warunków technicznych: Posiadanie dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu; aktywnej skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały bez jakichkolwiek zakłóceń w sposób ciągły.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego usprawnienia, dodania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. W Serwisie używana jest technologia cookies, małych nieszkodliwych plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i zapisywanych na komputerach Użytkowników korzystających z Serwisu.
 5. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować otrzymywanie plików cookies co może skutkować utrudnieniami lub nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Serwisu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.
 6. Stosowanie technologii cookies jest niezbędne w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu takich jak:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika,
  2. zapisanie stanu sesji Użytkownika,
  3. zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe korzystanie z Serwisu,
  4. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk umożliwiających usprawnianie działania Serwisu,
  5. płatności internetowych.

 X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do wskazywania daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2015.